SourceForge.net Logo

XHTML 1.0 Strict

Klavaro ++ 10 (ru)

01 ali [jtsuken_ru] 7,353941
02 Паша [jtsuken_ru] 6,306789
03 Patrick Bucher [jtsuken_ru] 6,034253
04 yurelov [jtsuken_ru] 5,954578
05 user [jtsuken_ru] 5,954105
06 Vladimir [jtsuken_ru] 5,942014
07 Unknown [skoropys_ru] 5,121530
08 ViPLark [jtsuken_ru] 5,107296
09 freak [jtsuken_ru] 4,910787
10 Giray [jtsuken_ru] 4,853575