SourceForge.net Logo

XHTML 1.0 Strict

Klavaro ++ 10 (ru)

01 ali [jtsuken_ru] 7,353941
02 Паша [jtsuken_ru] 6,360615
03 Vettich [jtsuken_ru] 6,073919
04 Patrick Bucher [jtsuken_ru] 6,034253
05 yurelov [jtsuken_ru] 5,954578
06 user [jtsuken_ru] 5,954105
07 Vladimir [jtsuken_ru] 5,942014
08 Unknown [skoropys_ru] 5,121530
09 Thomas [qwerty_us] 5,080556
10 Giray [jtsuken_ru] 4,853575